CyberShield Zimbra Report
Giám sát, báo cáo hệ thống thư điện tử Zimbra


  CyberShield Zimbra Report


 1. Sơ đồ vận hành
 2. Tính năng kỹ thuật
  • 2.1 Giám sát (Monitoring)
  • + Giám sát trạng thái hoạt động của các dịch vụ thư điện tử.

   + Giám sát hàng đợi thư điện tử.

   + Giám sát tình trạng vận hành / tính năng sẵn sàng cao của hệ thống.

   + Giám sát dung lượng lưu trữ của hệ thống.

   + Giám sát tình trạng truy cập từ người dùng.


  • 2.2 Báo cáo (Report)
  • + Dung lượng hộp thư

   • Thống kê dung lượng hiện tại của tất cả các hộp thư người dùng.
   • Thống kê chi tiết về hộp thư dựa trên số lượng email cũng như dung lượng.

   + Lưu lượng gửi/nhận thư

   • Thống kê số lượng thư theo người gửi/người nhận.
   • Thống kê dung lượng thư theo người gửi/người nhận.

   + Cơ sở dữ liệu hộp thư

   • Thống kê tất cả các thông tin: dung lượng cơ sở dữ liệu, số lượng hộp thư, …

   + Truy cập hộp thư bằng giao diện Web

   • Thống kê truy cập theo người dùng.
   • Thống kê truy cập theo trình duyệt.
   • Thống kê truy cập theo địa chỉ IP.

   + Tình trạng sử dụng

   • Thống kê thời gian đăng nhập hệ thống thư điện tử.
   • Thống kê các hộp thư đang sử dụng.
   • Thống kê các hộp thư không sử dụng.
   • Thống kê các hộp thư ẩn.


  • 2.3 Kiểm toán (Audit)
  • + Cảnh báo thay đổi cấu hình của hệ thống thư điện tử.

   + Điều tra các thay đổi về quyền và các thuộc tính hộp thư, cơ sở dữ liệu và đăng nhập.

   + Theo dõi các truy cập bất hợp pháp.


  • 2.4 Tính năng khác
  • + Phối kết hợp với hệ thống (nếu được đầu tư) như: Mail Client Gateway, OTP, Antispam mail để giám sát, báo cáo, kiểm toán hệ thống thư điện tử Zimbra.

   + Giao diện điều khiển: tiếng Việt