Được chứng nhận

HỢP CHUẨN - HỢP QUY

Bộ thông tin và Truyền thông cấp

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam cấp

ISO

Hệ thống quản lý Chất lượng và Dịch vụ CNTT

CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ CHỨNG NHẬN