REALTECH/CYBERSHIELD PRICE LIST 2024


STT Sản phẩm Mô tả Đơn vị tính Số lượng Đơn giá chưa bao gồm VAT (VNĐ)
1 RealTech REVOCT2162+
(User license, 36 month)
Bản quyền tài khoản người dùng và hỗ trợ kỹ thuật cho Hệ thống xác thực mật khẩu một lần - OTP Bản quyền 1 4,000,000
2 RealTech REVOCT2162+
(User license, 12 month)
Bản quyền tài khoản người dùng hằng năm và hỗ trợ kỹ thuật cho Hệ thống xác thực mật khẩu một lần - OTP Bản quyền 1 1,900,000
3 RealTech REVOCT2162+
(User license, Renew 12 month)
Bản quyền gia hạn bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật hằng năm Hệ thống xác thực mật khẩu 1 lần - OTP Bản quyền 1 1,200,000
4 RealTech OTP
REVOVL621+
Bản quyền Hệ thống xác thực mật khẩu 1 lần cho hệ thống các ứng dụng vận hành trên nền Web Bản quyền 1 3,800,000,000
5 RealTech OTP
REVOHM21
Bản quyền Hệ thống xác thực mật khẩu 1 lần cho hệ thống các ứng dụng vận hành trên nền Web - Note: EOL Bản quyền 1 3,600,000,000
6 RealTech OTP
REVOQG62+
Bản quyền Hệ thống xác thực mật khẩu 1 lần cho hệ thống các ứng dụng vận hành trên nền Web Bản quyền 1 5,600,000,000
7 RealTech OTP
REVOLB24362000+
Hệ thống xác thực đa nhân tố (OTP)
Bản quyền Vĩnh viễn, bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật
Bản quyền 1 6,300,000,000
8 RealTech OTP
REVOVL621+ annual support license
Bản quyền gia hạn bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật hằng năm Hệ thống xác thực mật khẩu 1 lần cho hệ thống các ứng dụng
vận hành trên nền Web
Bản quyền 1 1,200,000,000
9 RealTech OTP
REVOHM21 annual support license
Bản quyền gia hạn bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật hằng năm Hệ thống xác thực mật khẩu 1 lần cho hệ thống các ứng dụng
vận hành trên nền Web
Bản quyền 1 1,020,000,000
10 RealTech OTP
REVOQG62+ annual support license
Bản quyền gia hạn bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật hằng năm Hệ thống xác thực mật khẩu 1 lần cho hệ thống các ứng dụng
vận hành trên nền Web
Bản quyền 1 1,700,000,000
11 RealTech Web application firewall
REVWULC4682+
Hệ thống phòng chống tấn công Web chuyên dụng (Web application firewall) Hệ thống 1 2,500,000,000
12 RealTech Web application firewall
REVWHT246442+
Hệ thống phòng chống tấn công Web chuyên dụng (Web application firewall) Hệ thống 1 3,000,000,000
13 RealTech Web application firewall
REVWVL4682+
Hệ thống phòng chống tấn công Web chuyên dụng (Web application firewall) Hệ thống 1 2,600,000,000
14 RealTech Web application firewall
REVWHM46482+
Hệ thống phòng chống tấn công Web chuyên dụng (Web application firewall) - Note: EOL Hệ thống 1 2,500,000,000
15 RealTech Web application firewall
REVWULC4682+, Annual Renewal support license
Bản quyền gia hạn bảo hành, cập nhật firmware, động cơ an toàn thông tin và hỗ trợ kỹ thuật hằng năm Hệ thống phòng chống tấn công Web chuyên dụng (Web application firewall) Bản quyền 1 540,000,000
16 RealTech Web application firewall
REVWVL4682+, Annual Renewal support license
Bản quyền gia hạn bảo hành, cập nhật firmware, động cơ an toàn thông tin và hỗ trợ kỹ thuật hằng năm Hệ thống phòng chống tấn công Web chuyên dụng (Web application firewall) Bản quyền 1 570,000,000
17 RealTech Web application firewall
REVWHM46482+, Annual Renewal support license
Bản quyền gia hạn bảo hành, cập nhật firmware, động cơ an toàn thông tin và hỗ trợ kỹ thuật hằng năm Hệ thống phòng chống tấn công Web chuyên dụng (Web application firewall) Bản quyền 1 750,000,000
18 RealTech UTM firewall
REVFULC46426+
Hệ thống tường lửa lớp 7 (UTM Firewall) Hệ thống 1 1,350,000,000
19 RealTech UTM firewall
REVFDT246426+
Hệ thống tường lửa lớp 7 (UTM Firewall) Hệ thống 1 1,600,000,000
20 RealTech UTM firewall
REVFVL46426+
Hệ thống tường lửa lớp 7 (UTM Firewall) Hệ thống 1 1,300,000,000
21 RealTech UTM firewall
REVFULV46484+
Hệ thống tường lửa lớp 7 (UTM Firewall) Hệ thống 1 1,400,000,000
22 RealTech UTM firewall
REVFDT246426+
Hệ thống tường lửa lớp 7 (UTM Firewall) Hệ thống 1 1,800,000,000
23 RealTech UTM firewall
REVFHM46482+
Hệ thống tường lửa lớp 7 (UTM Firewall) - Note: EOL Hệ thống 1 1,500,000,000
24 RealTech UTM firewall
REVFHM86464+
Hệ thống tường lửa lớp 7 (UTM Firewall) - Note: EOL Hệ thống 1 1,800,000,000
25 RealTech UTM firewall
REVFULC46426+, Annual Renewal support license
Bản quyền gia hạn bảo hành, cập nhật firmware, động cơ an toàn thông tin và hỗ trợ kỹ thuật
Hệ thống tường lửa UTM hằng năm
Bản quyền 1 405,000,000
26 RealTech UTM firewall
REVFVL46426+, Annual Renewal support license
Bản quyền gia hạn bảo hành, cập nhật firmware, động cơ an toàn thông tin và hỗ trợ kỹ thuật
Hệ thống tường lửa UTM hằng năm
Bản quyền 1 390,000,000
27 RealTech UTM firewall
REVFHM46482+, Annual Renewal support license
Bản quyền gia hạn bảo hành, cập nhật firmware, động cơ an toàn thông tin và hỗ trợ kỹ thuật
Hệ thống tường lửa UTM hằng năm
Bản quyền 1 450,000,000
28 RealTech UTM firewall
REVFHM86464+, Annual Renewal support license
Bản quyền gia hạn bảo hành, cập nhật firmware, động cơ an toàn thông tin và hỗ trợ kỹ thuật
Hệ thống tường lửa UTM hằng năm
Bản quyền 1 540,000,000
29 RealTech SOC
REVMULC2812882+
Hệ thống giám sát an ninh mạng trực tuyến Bản quyền 1 12,300,000,000
30 RealTech SOC
REVMVL2812882+
Hệ thống giám sát an ninh mạng trực tuyến Bản quyền 1 12,400,000,000
31 RealTech SOC-SIEM REVSOCDB2312+ Hệ thống giám sát an ninh mạng trực tuyến Bản quyền 1 7,500,000,000
32 RealTech SOC
REVMHM21212882+
Hệ thống giám sát an ninh mạng trực tuyến - Note: EOL Bản quyền 1 12,600,000,000
33 RealTech SOC
REVMULC2812882+; Annual Renewal support license
Bản quyền gia hạn bảo hành, cập nhật phần mềm, động cơ an toàn thông tin và hỗ trợ kỹ thuật
Hệ thống giám sát an ninh mạng trực tuyến hằng năm
Bản quyền 1 2,400,000,000
34 RealTech SOC
REVMVL2812882+; Annual Renewal support license
Bản quyền gia hạn bảo hành, cập nhật phần mềm, động cơ an toàn thông tin và hỗ trợ kỹ thuật
Hệ thống giám sát an ninh mạng trực tuyến hằng năm
Bản quyền 1 2,200,000,000
35 RealTech SOC
REVMHM21212882+; Annual Renewal support license
Bản quyền gia hạn bảo hành, cập nhật phần mềm, động cơ an toàn thông tin và hỗ trợ kỹ thuật
Hệ thống giám sát an ninh mạng trực tuyến hằng năm
Bản quyền 1 3,600,000,000
36 RealTech Antispam mail appliance
REVML46422+
Hệ thống phòng chống thư rác chuyên dụng Hệ thống 1 1,800,000,000
37 RealTech Antispam mail appliance
REVASM246422+
Hệ thống phòng chống thư rác chuyên dụng Hệ thống 1 4,800,000,000
38 RealTech Antispam mail appliance
REVASM446422+
Hệ thống phòng chống thư rác chuyên dụng Hệ thống 1 5,000,000,000
39 RealTech Antispam Mail Appliance - REVASM32422+ Hệ thống phòng chống thư rác chuyên dụng Hệ thống 1 1,800,000,000
40 RealTech Antispam Mail Appliance - REVATD243262+ Hệ thống phòng chống thư rác chuyên dụng Hệ thống 1 2,600,000,000
41 RealTech Antispam mail appliance REVML46422+; Annual Renewal support license Bản quyền gia hạn bảo hành, cập nhật firmware, động cơ an toàn thông tin và hỗ trợ kỹ thuật
Hệ thống phòng chống thư rác chuyên dụng hằng năm
Bản quyền 1 540,000,000
42 REVTSKPEP2120+ Bản quyền phần mềm Theo dõi nhiệm vụ phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bản quyền 1 12,900,000,000
43 REVTSKANL2120+ Bản quyền phần mềm Theo dõi nhiệm vụ phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bản quyền 1 3,000,000,000
44 REVKTCPEP2122+ Bản quyền phần mềm Cổng cung cấp thông tin đơn thư KNTC phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bản quyền 1 11,900,000,000
45 REVKTCPANL2122+ Bản quyền phần mềm Cổng cung cấp thông tin đơn thư KNTC phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bản quyền 1 2,000,000,000
46 REVCMSPEP2132+ Bản quyền phần mềm Cổng quản lý nội dung số trên nền tảng Cơ sở dữ liệu lớn Bản quyền 1 16,000,000,000
47 REVCMSANL2132++ Bản quyền phần mềm Cổng quản lý nội dung số trên nền tảng Cơ sở dữ liệu lớn Bản quyền 1 4,000,000,000
48 REVERPPEP2168+ Bản quyền phần mềm giám sát hệ thống thư điện tử Microsoft Exchange Bản quyền 1 3,800,000,000
49 REVERPANL2168+ Bản quyền phần mềm giám sát hệ thống thư điện tử Microsoft Exchange Bản quyền 1 1,800,000,000
50 REVTSKPEP2120+; Annual Renewal support license Bản quyền gia hạn bảo hành, cập nhật phần mềm, và hỗ trợ kỹ thuật
phần mềm Theo dõi nhiệm vụ phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo
Bản quyền 1 2,700,000,000
51 REVKTCPEP2122+; Annual Renewal support license Bản quyền gia hạn bảo hành, cập nhật phần mềm, và hỗ trợ kỹ thuật
phần mềm Cổng cung cấp thông tin đơn thư KNTC phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo
Bản quyền 1 2,400,000,000
52 REVCMSPEP2132+; Annual Renewal support license Bản quyền gia hạn bảo hành, cập nhật phần mềm, và hỗ trợ kỹ thuật
phần mềm Cổng quản lý nội dung số trên nền tảng Cơ sở dữ liệu lớn
Bản quyền 1 3,600,000,000
53 REVERPPEP2168+; Annual Renewal support license Bản quyền gia hạn bảo hành, và hỗ trợ kỹ thuật
phần mềm giám sát hệ thống thư điện tử Microsoft Exchange
Bản quyền 1 1,200,000,000
54 xText-ENT-REV1+ Bản quyền phần mềm CHAT trực tiếp, CHAT nhóm xText Bản quyền 1 2,000,000,000
55 REALTECH UTM FIREWALL
REVFGK4128226+
Hệ thống tường lửa lớp 7 (UTM Firewall) Hệ thống 1 1,800,000,000
56 REALTECH WEB APPLICATION FIREWALL
REVWGK464224+
Hệ thống phòng chống tấn công Web chuyên dụng (Web application firewall) Hệ thống 1 3,200,000,000
57 REALTECH WEB APPLICATION FIREWALL
REVWNH2812894+
Hệ thống phòng chống tấn công Web chuyên dụng (Web application firewall) Hệ thống 1 5,200,000,000
58 REALTECH ANTISPAM MAIL APPLIANCE
REVSGK464122+
Hệ thống phòng chống thư rác chuyên dụng (Anti-Spam mail Appliance) Hệ thống 1 2,500,000,000
59 REALTECH SOC
REVSOCGK2812682+
Bản quyền Hệ thống giát sát trực tuyến an ninh mạng cho TTDL và hệ thống đường TSLCD Bản quyền 1 6,000,000,000
60 REALTECH SOC
REVSOCNH2560+
Bản quyền Hệ thống thu thập giám sát an ninh mạng Bản quyền 1 12,000,000,000
61 REALTECH OTP
REVOGK368+
Bản quyền Hệ thống xác thực mật khẩu 1 lần cho hệ thống email và các ứng dụng vận hành trên nền Web Bản quyền 1 8,000,000,000
62 REALTECH OTP
REVONH255000+
Bản quyền Hệ thống xác thực mật khẩu 1 lần cho hệ thống email và các ứng dụng vận hành trên nền Web Bản quyền 1 13,000,000,000
63 CYBERSHIELD EXCHANGE REPORT
REVERP5Y2168+
Bản quyền phần mềm giám sát hệ thống thư điện tử Microsoft Exchange Bản quyền 1 5,800,000,000
64 REVCMS-RNT-ANL2212+ Cho thuê Dịch vụ quản trị, bảo hành, bảo trì hoạt động của phần mềm và hệ thống Cổng/Trang thông tin điện tử vận hành trên nền tảng Big Data bao gồm:
- Bản quyền phần mềm Cổng quản lý nội dung số trên nền tảng Cơ sở dữ liệu lớn (CMS BIG DATA)
- Dịch vụ quản trị, bảo hành, bảo trì hoạt động của phần mềm và hệ thống Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan đơn vị thuê
Gói 1 5,500,000,000
65 RealTech Antispam mail appliance REVML46422+; Annual Renewal support license Bản quyền gia hạn bảo hành, cập nhật firmware, động cơ an toàn thông tin và hỗ trợ kỹ thuật
Hệ thống phòng chống thư rác chuyên dụng hằng năm
Bản quyền 1 540,000,000
66 CyberShield Exchange Report REVERPT22+, Annual Renewal support license Bản quyền gia hạn bảo hành, và hỗ trợ kỹ thuật
phần mềm giám sát hệ thống thư điện tử Microsoft Exchange
Bản quyền 1 650,000,000
67 RealTech UTM Firewall REVFTW412826+ Hệ thống tường lửa lớp 7 (UTM Firewall) Hệ thống 1 4,500,000,000
68 RealTech UTM Firewall REVFTW43262+ Hệ thống tường lửa lớp 7 (UTM Firewall) - Note: EOL Hệ thống 1 1,320,000,000
69 RealTech UTM Firewall REVFCB143262+ Hệ thống tường lửa lớp 7 (UTM Firewall) Hệ thống 1 2,600,000,000
70 RealTech UTM Firewall REVFDB426426+ Hệ thống tường lửa lớp 7 (UTM Firewall) Hệ thống 1 1,800,000,000
71 RealTech UTM Firewall REVFQT46426+ Hệ thống tường lửa lớp 7 (UTM Firewall) Hệ thống 1 3,200,000,000
72 RealTech UTM Firewall REVFQT143246+ Hệ thống tường lửa lớp 7 (UTM Firewall) Hệ thống 1 2,100,000,000
73 RealTech UTM Firewall REVFLB2812848+ Hệ thống tường lửa lớp 7 (UTM Firewall) Hệ thống 1 4,400,000,000
74 RealTech WAF REVWTW246424+ Hệ thống tường lửa phòng chống tấn công Web (WAF) Hệ thống 1 5,000,000,000
75 RealTech WAF REVWTW4812826+ Hệ thống tường lửa phòng chống tấn công Web (WAF) Bộ 1 9,000,000,000
76 RealTech WAF
REVWQT4682+
Hệ thống tường lửa phòng chống tấn công Web (WAF) Hệ thống 1 3,200,000,000
77 RealTech WAF
REVWQT143244+
Hệ thống tường lửa phòng chống tấn công Web (WAF) Hệ thống 1 2,400,000,000
78 RealTech WAF
REVWTD246464+
Hệ thống tường lửa phòng chống tấn công Web (WAF) Hệ thống 1 2,800,000,000
79 RealTech SOC
REVSOCQT2536+
Bản quyền Hệ thống giát sát trực tuyến an ninh mạng cho TTDL và hệ thống đường TSLCD Bản quyền 1 8,600,000,000
80 RealTech SOC
REVSOCCB2812682+
Bản quyền Hệ thống giát sát trực tuyến an ninh mạng cho TTDL và hệ thống đường TSLCD Bản quyền 1 5,000,000,000
81 RealTech SOC
REVSOCGH21225644+
Bản quyền Hệ thống giát sát trực tuyến an ninh mạng cho TTDL và hệ thống đường TSLCD Bản quyền 1 5,600,000,000
82 RealTech SOC
REVSOCTD2436+
Bản quyền Hệ thống giát sát trực tuyến an ninh mạng cho TTDL và hệ thống đường TSLCD Bản quyền 1 7,900,000,000
83 RealTech SOC
REVSOCTC2536+
Bản quyền Hệ thống giát sát trực tuyến an ninh mạng cho TTDL và hệ thống đường TSLCD Bản quyền 1 8,600,000,000
84 RealTech SOC
REVSOCGA2812682+
Bản quyền Hệ thống giát sát trực tuyến an ninh mạng cho TTDL và hệ thống đường TSLCD Bản quyền 1 9,000,000,000
85 RealTech OTP
REVOGA368+
Bản quyền Hệ thống xác thực mật khẩu 1 lần cho hệ thống email và các ứng dụng vận hành trên nền Web Bản quyền 1 8,500,000,000
86 RealTech REVONH2242+
(User license, 36 month)
Bản quyền tài khoản người dùng và hỗ trợ kỹ thuật cho Hệ thống xác thực mật khẩu một lần - OTP Bản quyền 1 4,400,000
87 RealTech REVONH2242+
(User license, 12 month)
Bản quyền tài khoản người dùng hằng năm và hỗ trợ kỹ thuật cho Hệ thống xác thực mật khẩu một lần - OTP Bản quyền 1 2,100,000
88 RealTech REVONH2242+
(User license, Renew 12 month)
Bản quyền gia hạn bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật hằng năm Hệ thống xác thực mật khẩu 1 lần - OTP Bản quyền 1 1,360,000
89 RealTech OTP REVOTW2236+
(User license, 36 month)
Bản quyền hệ thống xác thực mật khẩu 1 lần cho hệ thống email và các ứng dụng vận hành trên nền Web Bản quyền 1 16,000,000,000
90 RealTech Web application firewall
REVWHN246482+
Hệ thống phòng chống tấn công Web chuyên dụng (Web application firewall) Hệ thống 1 3,200,000,000
91 RealTech UTM Firewall - REVFTB46426+ Hệ thống phòng chống tấn công Web chuyên dụng (Web application firewall) Hệ thống 1 2,200,000,000
92 RealTech UTM Firewall - REVFNH2812898+ Hệ thống phòng chống tấn công Web chuyên dụng (Web application firewall) Hệ thống 1 5,000,000,000
93 RealTech UTM Firewall REVFHN246426+ Hệ thống tường lửa lớp 7 (UTM Firewall) Hệ thống 1 2,800,000,000
94 RealTech UTM Firewall REVFNH246466+ Hệ thống tường lửa lớp 7 (UTM Firewall) Hệ thống 1 2,400,000,000
95 RealTech UTM Firewall REVFTC246448+ Hệ thống tường lửa lớp 7 (UTM Firewall) Hệ thống 1 2,500,000,000
96 RealTech Antispam Mail Appliance phiên bản REVASMBT22+ hoặc REVASMTB22+ Gia hạn bản quyền Hệ thống phòng chống thư rác Bản quyền 1 700,000,000
97 Cybershield Exchange Report phiên bản REVERPBT22+ hoặc REVERPTB22+ Gia hạn bản quyền phần mềm giám sát hệ thống thư điện tử Bản quyền 1 600,000,000
98 Realtech Web Application Firewall phiên bản REVWBT22+ hoặc REVWTB22+ Nâng cấp phần mềm cơ sở (firmware) cho thiết bị phòng chống tấn công Web Bản quyền 1 800,000,000
99 REALTECH UTM Firewall phiên bản REVFBT23+ Gia hạn bản quyền cho Hệ thống tường lửa Bản quyền 1 500,000,000
100 RealTech Antispam Mail Appliance phiên bản REVASMUDB12+ Gia hạn bản quyền hệ thống phòng chống thư rác chuyên dụng Bản quyền 1 320,000,000
101 RealTech Antispam Mail Appliance phiên bản REVASMUDB36+ Gia hạn bản quyền hệ thống phòng chống thư rác chuyên dụng Bản quyền 1 900,000,000
102 RealTech Web Application Firewall phiên bản REVWUDB12+ Gia hạn bản quyền hệ thống phòng chống Web chuyên dụng Bản quyền 1 310,000,000
103 RealTech Web Application Firewall phiên bản REVWUDB36+ Gia hạn bản quyền hệ thống phòng chống Web chuyên dụng Bản quyền 1 870,000,000
104 RealTech IT Monitoring phiên bản REVSOCUDB12+ Gia hạn bản quyền hệ thống giám sát an ninh mạng trực tuyến Bản quyền 1 640,000,000
105 RealTech IT Monitoring phiên bản REVSOCUDB36+ Gia hạn bản quyền hệ thống giám sát an ninh mạng trực tuyến Bản quyền 1 1,800,000,000
106 RealTech Web Application Firewall REVWTW412826+ Hệ thống phòng chống tấn công Web chuyên dụng (Web application firewall) Bộ 1 8,000,000,000
107 RealTech UTM Firewall phiên bản REVF1Q2336+ Gia hạn bản quyền hệ thống phòng chống tường lửa UTM chuyên dụng Bản quyền 1 800,000,000
108 RealTech UTM Firewall RUTMVPTW20190815 Gia hạn bản quyền thiết bị tường lửa lớp 7 chuyên dụng RealTech UTM Firewall Bản quyền 1 250,000,000
109 RealTech Web Application Firewall
REVWTW43282+
Gia hạn bản quyền thiết bị tường lửa bảo vệ hệ thống website RealTech Web Application Firewall Bản quyền 1 350,000,000
110 RealTech UTM Firewall REVFUHM23+ Gia hạn bản quyền cho Hệ thống tường lửa REALTECH UTM Firewall phiên bản REVFUHM23+ Bản quyền 1 650,000,000
111 RealTech RealTech Web application firewall phiên bản REVW1Q2336+ Gia hạn bản quyền hệ thống phòng chống Web chuyên dụng Bản quyền 1 1,200,000,000
112 RealTech RealTech Web application firewall phiên bản REVWTN2336+ Gia hạn bản quyền hệ thống phòng chống Web chuyên dụng Bản quyền 1 1,100,000,000
113 RealTech WAF REVW1Q246482+ Hệ thống tường lửa phòng chống tấn công Web (WAF) Bộ 1 1,900,000,000
114 RealTech WAF REVWTN246462+ Hệ thống tường lửa phòng chống tấn công Web (WAF) Bộ 1 1,800,000,000
115 RealTech UTM Firewall REVF1Q246426+ Hệ thống tường lửa UTM chuyên dụng Bộ 1 1,800,000,000
116 RealTech UTM Firewall phiên bản REVFUDB36+ Gia hạn bản quyền hệ thống phòng chống tường lửa UTM chuyên dụng Bản quyền 1 980,000,000
117 RealTech UTM Firewall phiên bản REVFUHM23+ Gia hạn bản quyền hệ thống phòng chống tường lửa UTM chuyên dụng Bản quyền 1 920,000,000
118 RealTech UTM Firewall phiên bản REVFULV23+ /REVFULV146466+ Gia hạn bản quyền hệ thống phòng chống tường lửa UTM chuyên dụng Bản quyền 1 960,000,000
119 RealTech UTM Firewall phiên bản REVFUHM246448+ /REVFUMH246448+ Hệ thống phòng chống tường lửa UTM chuyên dụng Bộ 1 2,400,000,000
120 RealTech UTM Firewall phiên bản REVFULV2412848+ Hệ thống phòng chống tường lửa UTM chuyên dụng Bộ 1 1,800,000,000
121 RealTech OTP phiên bản REVOMH231000+ Hệ thống xác thực đa nhân tố (OTP) Bản quyền 1 2,800,000,000
122 RealTech OTP phiên bản REVOLV23362000+ Hệ thống xác thực đa nhân tố (OTP) Bản quyền 1 5,600,000,000
123 RealTech SOC-SIEM phiên bản REVSOCLV2021 /REVSOCULV12836+ Bản quyền Hệ thống giám sát trực tuyến an ninh mạng cho TTDL và hệ thống đường TSLCD Bản quyền 1 8,600,000,000
124 CyberShield Active Directory Mangager (REVADMWT36+) Bản quyền hệ thống giám sát Active Directory (CyberShield Active Directory Manager).
Kiểu bản quyền: Vĩnh viễn.
Bản quyền 1 8,000,000,000
125 RealTech UTM Manager (REVUM2336+) Bản quyền hệ thống giám sát tường lửa RealTech UTM (RealTech UTM Manager).
Kiểu bản quyền: Vĩnh viễn.
Bản quyền 1 300,000,000
126 CyberShield Zimbra Report (REVZRPT2336+) Bản quyền phần mềm giám sát - báo cáo Hệ thống email Zimbra (CyberShield Zimbra Report). Bản quyền 1 3,200,000,000
127 CyberShield Mail Client Gateway (REVMCG2336+) Bản quyền phần mềm quản lý kết nối từ email client đến hệ thống thư điện tử (CyberShield Mail Client Gateway). Bản quyền 1 3,000,000,000