Theo dõi nhiệm vụ
Bản quyền phần mềm Theo dõi nhiệm vụ

 1. Giới thiệu
 2. Bản quyền phần mềm Theo dõi nhiệm vụ

  Phần mềm có chức năng giúp hoạt động chỉ đạo, điều hành của Cơ quan, doanh nghiệp; quản lý theo dõi, kiểm soát khâu tổ chức thực hiện các chỉ đạo điều hành. Từ đó, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, nhân trực thuộc; hỗ trợ công tác thống kê báo cáo nhanh chóng, minh bạch.

  Kết nối hệ thống theo dõi nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ quản lý, hiệu quả sẽ đạt được như sau:

  • Tin học hóa và tích hợp các quy trình nghiệp vụ dựa trên các quy trình đang thực hiện hiện nay và có điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với thực tế giải quyết công việc tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc;
  • Hỗ trợ công tác theo dõi, đôn đốc các nhiệm vụ do cấp trên giao khi chuyển tiếp tới các cấp cán bộ công chức trực thuộc phòng ban trực thuộc; hạn chế luồng xử lý công việc bị ngắt quãng phân tán;
  • Cung cấp ứng dụng dụng quản lý, theo dõi nhiệm vụ trên nền tảng di động (IOS, Android) nhằm thuận tiện trong việc cập nhật, theo dõi thông tin các nhiệm vụ cấp trên giao khi chuyển tiếp tới các cấp cán bộ công chức trực thuộc phòng ban của đơn vị trực thuộc;
  • Việc triển khai, sử dụng phần mềm dùng chung thống nhất trên một nền tảng công nghệ giúp hình thành cơ sở dữ liệu hành chính cốt lõi, tập trung phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của cấp trên, lãnh đạo cấp trên;
  • Đảm bảo tính mở, dễ dàng phát triển thêm các module chức năng khi cần thiết; kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin chuyên ngành khác.
  • Hệ thống đảm bảo đáp ứng khả năng an toàn, bảo mật dữ liệu theo nhiều mức hạ tầng, hệ thống, xác thực thiết bị …); hỗ trợ tốt hơn công tác thống kê, báo cáo.
  • Tăng cường tính minh bạch, rõ trách nhiệm của cá nhân cán bộ, công chức trong việc xử lý nhiệm vụ được giao

  - Mô hình kiến trúc tổng thể của hệ thống


  - Quy trình quản lý, theo dõi thực hiện nhiệm vụ


  - Giao diện trên nền tảng Web

  Trang tổng quan

  Biên tập giao nhiệm vụ thuận tiện

  Xem nhanh quy trình thực hiện nhiệm vụ

  Báo cáo nhanh chóng, đa dạng

  Biểu diễn biểu đồ


  - Giao diện trên nền tảng di động


STT

Mô tả chức năng, tính năng kỹ thuật, công nghệ

Lưu ý: Tính năng này chỉ có giá trị tham khảo, tính năng chi tiết từng Model/Mã sản phẩm, xin vui lòng liên -hệ

I

Hệ thống phần mềm Theo dõi nhiệm vụ phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo

(Phần mềm theo dõi nhiệm vụ)

I.1

Nền tảng vận hành

1) Hệ điều hành máy chủ: Open sources
 2) Webserver: Apache 2.x +, Tomcat 9, Jetty 9
 3) Hệ quản trị CSDL: MySQL 6.x +; MongoDB; PostgreSQL, ...
 4) Ngôn ngữ lập trình: PHP 7.x +; Javascript; Java 10
 5) Người dùng cuối: 

- Web browser: Microsoft IE 7+; Google Chrome; Netscape Navigator 6+, Morilla, Fire Fox...,

- Mobile OS: Android hoặc IOS

I.2

Bảo mật truy cập:

+ Phần mềm có khả năng xác thực truy cập người dùng trên nền tảng Web và nền tảng di động bằng SSL client.

+ Xác thực truy cập người dùng thông qua hệ thống OTP

I.3

Chức năng trên nền tảng web

1

Người sử dụng được phân quyền có thể đăng nhập hệ thống bằng tài khoản Người sử dụng được phân quyền

2

Hệ thống gửi gói tin đến hệ thống LDAP để xác thực tính hợp lệ của Người sử dụng được phân quyền username và password do Người sử dụng được phân quyền đăng nhập.

3

Người sử dụng được phân quyền có thể thay đổi mật khẩu đăng nhập vào hệ thống

4

Hệ thống tự động ghi vào file log các thông tin liên quan đến việc truy cập của Người sử dụng được phân quyền trên hệ thống

5

Người sử dụng được phân quyền có thể đăng xuất khỏi hệ thống

6

Hệ thống cung cấp khả năng đăng nhập vào hệ thống bằng tên, định danh, hoặc email

7

Quản trị có thể thêm Người sử dụng được phân quyền

8

Quản trị có thể xem danh sách Người sử dụng được phân quyền

9

Quản trị có thể tải danh sách Người sử dụng được phân quyền dưới dạng csv

10

Quản trị có thể xóa Người sử dụng được phân quyền

11

Quản trị có thể xem thông tin Người sử dụng được phân quyền

12

Quản trị có thể thay đổi thông tin Người sử dụng được phân quyền

13

Quản trị có thể kích hoạt, không kích hoạt Người sử dụng được phân quyền

14

Quản trị có thể tạo nhóm Người sử dụng được phân quyền

15

Quản trị có thể xem danh sách nhóm Người sử dụng được phân quyền

16

Quản trị có thể xem thông tin nhóm Người sử dụng được phân quyền

17

Quản trị có thể xóa nhóm Người sử dụng được phân quyền

18

Quản trị có thể thêm Người sử dụng được phân quyền vào nhóm

19

Quản trị có thể bỏ Người sử dụng được phân quyền ra khỏi nhóm

20

Quản trị có thể xem danh sách Người sử dụng được phân quyền trong một nhóm

21

Quản trị hệ thống có thể thêm một hoặc nhiều nhóm Người sử dụng được phân quyền vào nhóm

22

Quản trị hệ thống có thể xóa một hoặc nhiều nhóm Người sử dụng được phân quyền trong một nhóm

23

Quản trị hệ thống thêm mới vai trò (quyền) tương ứng với mỗi chức năng trong hệ thống.

24

Quản trị có thể xem danh sách vai trò

25

Quản trị có thể xóa vài trò

26

Quản trị có thể thêm Người sử dụng được phân quyền vào vai trò

27

Quản trị có thể thêm nhóm Người sử dụng được phân quyền vào vai trò

28

Quản trị có thể bỏ Người sử dụng được phân quyền ra khỏi vai trò

29

Quản trị có thể bỏ nhóm Người sử dụng được phân quyền ra khỏi vai trò

30

Quản trị có thể phân quyền cho vai trò

31

Người sử dụng được phân quyền có thể thực hiện các chức năng theo vai trò

32

Quản trị có thể tạo đơn vị

33

Quản trị có thể xem thông tin đơn vị

34

Quản trị có thể thay đổi thông tin đơn vị

35

Quản trị có thêm các trường tùy biến vào đơn vị

36

Quản trị có thể xóa đơn vị

37

Quản trị có thể thêm Người sử dụng được phân quyền vào đơn vị

38

Quản trị có thể bỏ Người sử dụng được phân quyền ra khỏi đơn vị

39

Quản trị có thể xem danh sách Người sử dụng được phân quyền trong đơn vị

40

Quản trị có thể tạo phòng/ ban

41

Quản trị có thể xem thông tin phòng/ ban

42

Quản trị có thể thay đổi thông tin phòng/ ban

43

Quản trị có thêm các trường tùy biến vào phòng/ ban

44

Quản trị có thể xóa phòng/ ban

45

Quản trị có thể thêm Người sử dụng được phân quyền vào phòng/ ban

46

Quản trị có thể bỏ Người sử dụng được phân quyền ra khỏi phòng/ ban

47

Quản trị có thể xem danh sách Người sử dụng được phân quyền trong phòng/ ban

48

Quản trị có thể tạo và cấu hình chi tiết cho mỗi trang web.

49

Quản trị thực hiện gán giao diện riêng biệt cho từng trang.

50

Quản trị hệ thống có thể thêm mới từ khóa hoặc nhóm từ khóa cho hệ thống

51

Quản trị hệ thống có thể sửa một từ khóa hoặc nhóm từ khóa đã được định nghĩa trong hệ thống

52

Quản trị hệ thống có thể xóa một hoặc nhiều từ khóa, nhóm từ khóa đã được định nghĩa trong hệ thống

53

Quản trị hệ thống có thể xem danh sách các từ khóa hoặc nhóm từ khóa đã được định nghĩa trong hệ thống

54

Quản trị hệ thống cấu hình thiết lập các tham số cho hệ thống để tích hợp các thông tin về các văn bản chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo từ hệ thống QLVB&ĐH

55

Quản trị hệ thống có thể sửa các tham số cho hệ thống để tích hợp các thông tin về các văn bản chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo từ hệ thống QLVB&ĐH

56

Quản trị hệ thống có thể xóa các tham số cho hệ thống để tích hợp các thông tin về các văn bản chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo từ hệ thống QLVB&ĐH

57

Quản trị hệ thống có thể xem nhật ký (log) đối với các tác vụ thay đổi dữ liệu của hệ thống

58

Quản trị hệ thống tìm kiếm lịch sử hoạt động theo nhiều tiêu chí: ngày tháng, chức năng nghiệp vụ, Người sử dụng được phân quyền

59

Quản trị hệ thống có thể tiến hành sao lưu cơ sở dữ liệu hệ thống theo định kỳ hoặc đột xuất

60

Quản trị hệ thống tiến hành sao lưu website và các cấu hình hệ thống

61

Quản trị hệ thống đặt lịch sao lưu toàn bộ hệ thống

62

Quản trị hệ thống phục hồi cơ sở dữ liệu hệ thống

63

Quản trị hệ thống phục hồi website và các cấu hình hệ thống

64

Lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo phòng ban, chuyên viên giao nhiệm vụ có thể xem danh sách văn bản đến

65

Lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo phòng ban, chuyên viên giao nhiệm vụ có thể xem danh sách văn bản đi

66

Lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo phòng ban, chuyên viên giao nhiệm vụ có thể giao nhiệm vụ từ văn bản đến

67

Lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo phòng ban, chuyên viên giao nhiệm vụ có thể xóa nhiệm vụ đã giao trong vòng 24h

68

Lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo phòng ban, chuyên viên giao nhiệm vụ có thể xem danh sách các nhiệm vụ đã giao

69

Lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo phòng ban, chuyên viên giao nhiệm vụ có thể cập nhật thời hạn của nhiệm vụ

70

Lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo phòng ban, chuyên viên giao nhiệm vụ, chuyên viên theo dõi có thể xem chi tiết toàn bộ quá trình thực hiện nhiệm vụ

71

Lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo phòng ban, có thể giao nhiệm vụ cho chuyên viên thực hiện

72

Lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo phòng ban, chuyên viên giao nhiệm vụ, chuyên viên theo dõi nhiệm vụ có thể đính kèm tài liệu vào nhiệm vụ

73

Lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo phòng ban, chuyên viên giao nhiệm vụ, chuyên viên theo dõi nhiệm vụ có thể xem danh sách tài liệu đính kèm trong nhiệm vụ

74

Lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo phòng ban, chuyên viên giao nhiệm vụ, chuyên viên theo dõi nhiệm vụ có thể tải tài liệu đính kèm về máy

75

Lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo phòng ban, chuyên viên giao nhiệm vụ, chuyên viên theo dõi nhiệm vụ có thể tìm kiếm tài liệu đính kèm

76

Lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo phòng ban, chuyên viên giao nhiệm vụ, chuyên viên theo dõi nhiệm vụ có thể cho ý kiến vào quá trình thực hiện nhiệm vụ

77

Lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo phòng ban, chuyên viên giao nhiệm vụ, chuyên viên theo dõi nhiệm vụ có thể xem danh sách các ý kiến của nhiệm vụ

78

Lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo phòng ban, chuyên viên giao nhiệm vụ, chuyên viên theo dõi nhiệm vụ có thể phản hồi cho một ý kiến nào đó

79

Lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo phòng ban, chuyên viên giao nhiệm vụ, chuyên viên theo dõi nhiệm vụ có thể đặt mức ưu tiên khẩn, cao, hoặc trung bình cho một ý kiến

80

Lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo phòng ban, chuyên viên giao nhiệm vụ, chuyên viên theo dõi nhiệm vụ có thể tìm kiếm một ý kiến chỉ đạo nào đó

81

Lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo phòng ban, chuyên viên giao nhiệm vụ, chuyên viên theo dõi nhiệm vụ có thể xem thông tin luân chuyển của nhiệm vụ đã giao

82

Lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo phòng ban, chuyên viên giao nhiệm vụ, chuyên viên theo dõi nhiệm vụ có thể cập nhật tiến độ thực hiện nhiệm vụ đã giao

83

Lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo phòng ban, chuyên viên giao nhiệm vụ có thể xem các nhiệm vụ đã giao sắp hết hạn

84

Lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo phòng ban, chuyên viên giao nhiệm vụ có thể xem các nhiệm vụ đã giao đã hết hạn

85

Lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo phòng ban, chuyên viên giao nhiệm vụ có thể xem các nhiệm vụ đã giao còn trong hạn

86

Lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo phòng ban, chuyên viên giao nhiệm vụ có thể xem các nhiệm vụ đã giao đã hoàn thành

87

Lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo phòng ban, chuyên viên giao nhiệm vụ, chuyên viên theo dõi nhiệm vụ có thể xem thông tin luân chuyển của nhiệm vụ đã giao

88

Lãnh đạo cơ quan, chuyên viên theo dõi nhiệm vụ có thể xem các nhiệm vụ được giao sắp hết hạn

89

Lãnh đạo cơ quan, chuyên viên theo dõi nhiệm vụ có thể xem các nhiệm vụ được giao đã hết hạn

90

Lãnh đạo cơ quan, chuyên viên theo dõi nhiệm vụ có thể xem các nhiệm vụ được giao còn trong hạn

91

Lãnh đạo cơ quan, chuyên viên theo dõi nhiệm vụ có thể xem các nhiệm vụ được giao đã hoàn thành

92

Lãnh đạo cơ quan có thể chọn chuyên viên trực thuộc vào danh sách theo dõi

93

Lãnh đạo cơ quan có thể theo dõi các nhiệm vụ mà chuyên viên cấp dưới đang thực hiện 

94

Hệ thống thông báo qua email khi được giao nhiệm vụ mới

95

Hệ thống thông báo qua email khi nhiệm vụ được giao có ý kiến mới

96

Hệ thống thông báo qua email khi có nhiệm vụ được giao sắp hết hạn

97

Hệ thống thông báo qua email khi nhiệm vụ được giao có cập nhật tiến độ mới

98

Hệ thống thông báo qua email khi nhiệm vụ được giao cập nhật trạng thái mới

99

Hệ thống thông báo qua email khi nhiệm vụ được giao có phản hồi mới 

100

Hệ thống thông báo qua email khi nhiệm vụ được giao có đính kèm mới

101

Hệ thống thông báo qua email khi nội dung nhiệm vụ được giao thay đổi

102

Hệ thống thông báo qua email khi có thay đổi thời hạn hoàn thành của nhiệm vụ được giao

103

Hệ thống thông báo qua email khi có đánh giá cho nhiệm vụ được giao

104

Hệ thống thông báo qua email khi nhiệm vụ đã giao có phản hồi mới

105

Hệ thống thông báo qua email khi có nhiệm vụ đã giao sắp hết hạn

106

Hệ thống thông báo qua email khi nhiệm vụ đã giao có cập nhật tiến độ mới

107

Hệ thống thông báo qua email khi nhiệm vụ đã giao có đính kèm mới

108

Hệ thống thông báo qua email khi nhiệm vụ đã giao cập nhật trạng thái mới

109

Hệ thống thông báo qua email khi nội dung nhiệm vụ đã giao thay đổi

110

Hệ thống thông báo qua email khi có thay đổi thời hạn hoàn thành của nhiệm vụ đã giao

111

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ có thể xem số nhiệm vụ được giao sắp hết hạn trên trang chủ của phiên làm việc

112

Lãnh đạo cơ quan, chuyên viên thực hiện nhiệm vụ có thể xem số nhiệm vụ được giao đã hết hạn trên trang chủ của phiên làm việc

113

Lãnh đạo cơ quan, chuyên viên thực hiện nhiệm vụ có thể xem số nhiệm vụ được giao còn hạn trên trang chủ của phiên làm việc

114

Lãnh đạo cơ quan, chuyên viên thực hiện nhiệm vụ có thể xem số nhiệm vụ được giao đã hoàn thành trên trang chủ của phiên làm việc

115

Lãnh đạo cơ quan / phòng ban, chuyên viên giao nhiệm vụ, chuyên viên theo dõi có thể xem tổng quan tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo biểu đồ hình cột

116

Lãnh đạo cơ quan / phòng ban, chuyên viên thực hiện nhiệm vụ có thể xem tổng quan tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo biểu đồ hình tròn

117

Lãnh đạo cơ quan có thể xem số nhiệm vụ đã giao sắp hết hạn trên trang chủ của phiên làm việc

118

Lãnh đạo cơ quan xem số nhiệm vụ đã giao đã hết hạn trên trang chủ của phiên làm việc

119

Lãnh đạo cơ quan có thể xem số nhiệm vụ đã giao còn hạn trên trang chủ của phiên làm việc

120

Lãnh đạo cơ quan có thể xem số nhiệm vụ đã giao đã hoàn thành trên trang chủ của phiên làm việc

121

Hệ thống có thể phân loại nhiệm vụ theo màu sắc

122

Lãnh đạo cơ quan / phòng ban, chuyên viên giao nhiệm vụ, chuyên viên theo dõi có thể xem tổng quan tình hình thực hiện nhiệm vụ đã giao theo biểu đồ hình cột

123

Lãnh đạo cơ quan / phòng ban, chuyên viên giao nhiệm vụ, chuyên viên theo dõi có thể xem tổng quan tình hình thực hiện nhiệm vụ đã giao theo biểu đồ hình tròn

124

Lãnh đạo cơ quan / phòng ban có thể đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ (1-5 sao)

125

Lãnh đạo cơ quan / phòng ban, chuyên viên thực hiện nhiệm vụ có thể tạo hồ sơ công việc cho những nhiệm vụ được giao

126

Lãnh đạo cơ quan / phòng ban có thể tạo hồ sơ công việc cho những nhiệm vụ đã giao

127

Lãnh đạo cơ quan / phòng ban, chuyên viên thực hiện nhiệm vụ có thể xem báo cáo chi tiết về nhiệm vụ được giao

128

Lãnh đạo cơ quan / phòng ban, chuyên viên thực hiện nhiệm vụ có thể xem báo cáo tổng hợp về nhiệm vụ được giao

129

Lãnh đạo cơ quan / phòng ban có thể xem báo cáo chi tiết về nhiệm vụ đã giao

130

Lãnh đạo cơ quan / phòng ban có thể xem báo cáo tổng hợp về nhiệm vụ đã giao

131

Chuyên viên theo dõi nhiệm vụ có thể xem báo cáo chi tiết nhiệm vụ mình được phân công theo dõi

132

Chuyên viên theo dõi nhiệm vụ có thể xem báo cáo tổng hợp nhiệm vụ mình được phân công theo dõi

133

Người sử dụng được phân quyền có thể chọn các cột cần in trong báo cáo

134

Người sử dụng được phân quyền có thể tải file báo cáo dưới dạng pdf

135

Người sử dụng được phân quyền có thể tra cứu nhiệm vụ theo nhiều tiêu chí

136

Lãnh đạo cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ , Lãnh đạo cơ quan trực thuộc; Chuyên viên giao nhiệm vụ có thể thực hiện gán một nhiệm vụ hoặc nhiều nhiệm vụ được giao từ ĐƠN VỊ cho các phòng / ban / đơn vị trực thuộc

137

Lãnh đạo phòng / ban / đơn vị tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể gán nhiệm vụ cho chuyên viên cụ thể xử lý

138

Chuyên viên xử lý nhiệm vụ tại phòng / ban / đơn vị có thể xem nhiệm vụ được giao

139

Hệ thống tự động ghi nhận nhiệm vụ đã được xem

140

Lãnh đạo cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ , Lãnh đạo cơ quan trực thuộc có thể nhận biết chuyên viên đã xem nhiệm vụ

141

Chuyên viên xử lý có thể cập nhật tiến độ công việc

142

Chuyên viên có thể diễn giải tiến độ nhiệm vụ được giao

143

Chuyên viên có thể đính kèm tài liệu, văn bản thực hiện nhiệm vụ

144

Chuyên viên xữ lý nhiệm vụ có thể báo cáo hoàn thành nhiệm vụ

145

Chuyên viên phân công nhiệm vụ tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể cập nhật nội dung nhiệm vụ đã giao cho phòng ban

146

Chuyên viên phân công nhiệm vụ tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể cập nhật lại hạn xử lý

147

Chuyên viên phân công nhiệm vụ tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể cập nhật độ khẩn cho nhiệm vụ

148

Chuyên viên phân công nhiệm vụ tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể thay đổi phòng/ ban nhận nhiệm vụ

149

Chuyên viên phân công nhiệm vụ tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể xóa nhiệm vụ trong vòng 24 giờ sau khi đã giao

150

Chuyên viên phân công nhiệm vụ tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể tạm hoãn nhiệm vụ đã giao

151

Chuyên viên phân công nhiệm vụ tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể cho tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ đã tạm hoãn

152

Chuyên viên phân công nhiệm vụ tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể giao lại nhiệm vụ cho phòng ban khi nhiệm vụ đã hoàn thành mà không đạt yêu cầu

153

 chuyên viên tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể cho ý kiến về nhiệm vụ được giao

154

Chuyên viên tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể phản hồi cho một ý kiến nào đó

155

Chuyên viên xử lý nhiệm vụ có thể báo cáo nhiệm vụ

156

Chuyên viên xử lý nhiệm vụ có thể đính kèm văn bản báo cáo nhiệm vụ

157

Chuyên viên giao nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ có thể xóa file đính kèm mà các chuyên viên xử lý nhiệm vụ báo cáo

158

Chuyên viên giao nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ có thể cho phép chuyên viên xử lý nhiệm vụ xóa file đính kèm trong báo cáo nhiệm vụ

159

Chuyên viên phân công nhiệm vụ có thể chọn file đính kèm của phòng ban để báo cáo lãnh đạo ĐƠN VỊ

160

Chuyên viên phân công nhiệm vụ có thể chọn báo cáo tiến độ của phòng/ ban để báo cáo cho lãnh đạo 

161

Chuyên viên phân công nhiệm vụ có thể ủy quyền / thay mặt cơ quan báo cáo nhiệm vụ cho ĐƠN VỊ

162

Chuyên viên phân công nhiệm vụ tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể xem danh sách các nhiệm được ĐƠN VỊ giao đã tạm hoãn

163

Chuyên viên phân công nhiệm vụ tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể xem danh sách các nhiệm được ĐƠN VỊ giao mà chưa xem

164

Chuyên viên phân công nhiệm vụ tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể xem danh sách các nhiệm được ĐƠN VỊ giao chưa hoàn thành trong hạn

165

Chuyên viên phân công nhiệm vụ tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể xem danh sách các nhiệm được ĐƠN VỊ giao chưa hoàn thành sắp quá hạn

166

Chuyên viên phân công nhiệm vụ tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể xem danh sách các nhiệm được ĐƠN VỊ giao chưa hoàn thành đã quá hạn

167

Chuyên viên phân công nhiệm vụ tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể xem danh sách các nhiệm được ĐƠN VỊ giao chưa hoàn thành không thời hạn

168

Chuyên viên phân công nhiệm vụ tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể xem danh sách các nhiệm được ĐƠN VỊ giao đã hoàn thành trong hạn

169

Chuyên viên phân công nhiệm vụ tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể xem danh sách các nhiệm được ĐƠN VỊ giao đã hoàn thành quá hạn

170

Chuyên viên phân công nhiệm vụ tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể xem danh sách các nhiệm được ĐƠN VỊ giao đã hoàn thành không hạn

171

Chuyên viên phân công nhiệm vụ tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể xem danh sách các nhiệm được ĐƠN VỊ giao đã tạm hoãn

172

Chuyên viên phân công nhiệm vụ tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể xem danh sách các nhiệm vụ đã giao cho phòng ban mà chưa hoàn thành trong hạn

173

Chuyên viên phân công nhiệm vụ tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể xem danh sách các nhiệm vụ đã giao cho phòng ban mà chưa hoàn thành sắp quá hạn

174

Chuyên viên phân công nhiệm vụ tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể xem danh sách các nhiệm vụ đã giao cho phòng ban mà chưa hoàn thành đã quá hạn

175

Chuyên viên phân công nhiệm vụ tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể xem danh sách các nhiệm vụ đã giao cho phòng ban mà chưa hoàn thành không hạn

176

Chuyên viên phân công nhiệm vụ tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể xem danh sách các nhiệm vụ đã giao cho phòng ban đã hoàn thành trong hạn

177

Chuyên viên phân công nhiệm vụ tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể xem danh sách các nhiệm vụ đã giao cho phòng ban đã hoàn thành quá hạn

178

Chuyên viên phân công nhiệm vụ tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể xem danh sách các nhiệm vụ đã giao cho phòng ban đã hoàn thành không hạn

179

Chuyên viên phân công nhiệm vụ tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể nhắc nhở phòng / ban thực hiện nhiệm vụ

180

Chuyên viên phân công nhiệm vụ tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể đánh giá nhiệm vụ khi hoàn thành

181

Chuyên viên tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể xuất file (dạng pdf) toàn bộ quá trình thực hiện nhiệm vụ

182

Chuyên viên tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể xem luồng thông tin nhiệm vụ

183

Chuyên viên tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể xem nhật ký (log) của nhiệm vụ

184

Quản trị có thể xem log theo ngày

185

Quản trị có thể tải log theo ngày

186

Chuyên viên tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể lọc danh sách nhiệm vụ theo nhiều tiêu chí

187

Lãnh đạo cơ quan, chuyên viên phân công nhiệm vụ tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể tìm nhiệm vụ đã giao theo nhiều tiêu chí

188

Chuyên viên tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể xem số hiệu, ký hiệu, ngày ký trên phần hiển thị danh sách các nhiệm vụ

189

Quản trị có thể thêm nguồn văn bản

190

Quản trị có thể cập nhật nguồn văn bản

191

Quản trị có thể thêm loại chỉ đạo theo nguồn văn bản

192

Quản trị có thể cập nhật loại chỉ đạo theo nguồn văn bản

193

Quản trị có thể thêm người kết luận theo nguồn văn bản

194

Quản trị có thể thêm cập nhật người kết luận theo nguồn văn bản

195

Chuyên viên giao nhiệm vụ tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể cập nhật văn bản ở danh sách văn bản

196

Chuyên viên giao nhiệm vụ tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể xem toàn văn của văn bản khi soạn thảo nhiệm vụ

197

Chuyên viên giao nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể xem danh sách các cơ quan/ đơn vị dưới dạng cây

198

Chuyên viên giao nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể chọn nhiều cơ quan / đơn vị để giao nhiệm vụ

199

Chuyên viên giao nhiệm vụ tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể thêm mới văn bản theo nguồn văn bản

200

Người dùng có thể nhận biết đơn vị của mình trên màn hình chính

201

Chuyên viên xử lý nhiệm vụ tại cơ quan trực thuộc ĐƠN VỊ có thể đính kèm văn bản khi cập nhật tiến độ nhiệm vụ

202

Liên kết văn bản chỉ đạo với văn bản chỉ đạo của trung ương

I.4

Chức năng trên nền tảng di động

1

Người sử dụng được phân quyền có thể đăng nhập vào hệ thống theo dõi nhiệm vụ trên ứng dụng của thiết bị di động

2

Người sử dụng được phân quyền có thể đăng xuất khỏi hệ thống theo dõi nhiệm vụ trên ứng dụng của thiết bị di động

3

Người sử dụng được phân quyền có thể xem thông tin cá nhân trên ứng dụng của thiết bị di động

4

Người sử dụng được phân quyền có thể cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng của thiết bị di động

5

Người sử dụng được phân quyền có thể đổi mật khẩu

6

Tác vụ cho phép Lãnh đạo, Trưởng phòng, Chuyên viên có thể xem số lượng nhiệm vụ được giao và đã hoàn thành

7

Lãnh đạo, Trưởng phòng, Chuyên viên có thể xem số lượng nhiệm vụ được giao mà chưa hoàn thành, bao gồm: sắp quá hạn, không hạn, quá hạn

8

Lãnh đạo, Trưởng phòng, Chuyên viên có thể xem tổng quan số lượng nhiệm vụ được giao dưới dạng biểu đồ (cột / tròn)

9

Lãnh đạo, Trưởng phòng, Chuyên viên có thể xem chi tiết thông tin văn bản

10

Người sử dụng được phân quyền có thể xem văn bản đính kèm của văn bản

11

Người sử dụng được phân quyền có thể xem các nhiệm vụ đã giao từ văn bản

12

Người sử dụng được phân quyền có thể xem chi tiết các nhiệm vụ đã giao từ văn bản

13

Người sử dụng được phân quyền có thể xem danh sách văn bản theo nguồn

14

Người sử dụng được phân quyền có thể xem chi tiết thông tin văn bản

15

Người sử dụng được phân quyền có thể xem văn bản đính kèm của văn bản

16

Người sử dụng được phân quyền có thể xem các nhiệm vụ đã giao từ văn bản

17

Người sử dụng được phân quyền có thể xem danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành (trong hạn, sắp quá hạn; quá hạn; không hạn)

18

Người sử dụng được phân quyền có thể xem danh sách nhiệm vụ đã hoàn thành (trong hạn; quá hạn; không hạn)

19

Người sử dụng được phân quyền có thể xem chi tiết các nhiệm vụ đã giao

20

Người sử dụng được phân quyền có thể xem danh sách nhiệm vụ đã giao chưa hoàn thành (trong hạn, sắp quá hạn; quá hạn; không hạn)

21

Người sử dụng được phân quyền có thể xem danh sách nhiệm vụ đã giao đã hoàn thành (trong hạn; quá hạn; không hạn)

22

Người sử dụng được phân quyền có thể xem chi tiết các nhiệm vụ được giao quản lý theo dõi

23

Người sử dụng được phân quyền có thể xem thông tin văn bản (Trích yếu; số hiệu; ký hiệu; ngày ký...)

24

Người sử dụng được phân quyền có thể xem các thông tin liên quan đến nhiệm vụ (độ khẩn; ngày hoàn thành; ngày đã giao; ngày thực hiện...)

25

Người sử dụng được phân quyền có thể xem danh sách tiến độ thực hiện theo tỷ lệ %

26

Người sử dụng được phân quyền có thể xem diễn giải cho từng tiến độ thực hiện

27

Người sử dụng được phân quyền có thể xem luồng thông tin luân chuyển của nhiệm vụ

28

Người sử dụng được phân quyền có thể xem ý kiến phản hồi của nhiệm vụ

29

Người sử dụng được phân quyền có thể xem nhật ký chỉ đạo của nhiệm vụ

30

Người sử dụng được phân quyền có thể tìm kiếm các nhiệm vụ đã giao

31

Người sử dụng được phân quyền có thể tìm kiếm các nhiệm vụ được giao

32

Người sử dụng được phân quyền có thể tìm kiếm các nhiệm vụ được giao quản lý theo dõi

33

Người sử dụng được phân quyền có thể tìm kiếm văn bản theo nguồn phát hành

34

Người sử dụng được phân quyền có thể xem báo cáo số liệu nhiệm vụ theo loại đơn vị

35

Người sử dụng được phân quyền có thể xem báo cáo số liệu nhiệm vụ theo nguồn văn bản

36

Người sử dụng được phân quyền có thể xem báo cáo số liệu nhiệm vụ theo loại chỉ đạo

37

Người sử dụng được phân quyền có thể xem báo cáo danh sách nhiệm vụ theo loại đơn vị

38

Người sử dụng được phân quyền có thể xem báo cáo danh sách nhiệm vụ theo nguồn văn bản

39

Người sử dụng được phân quyền có thể xem báo cáo danh sách nhiệm vụ theo loại chỉ đạo

40

Người sử dụng được phân quyền có thể nhận thông báo trên thiết bị di động khi được giao nhiệm vụ mới

41

Người sử dụng được phân quyền có thể xem chi tiết nhiệm vụ từ thông báo trên màn hình của thiết bị di động

42

Người sử dụng được phân quyền có thể nhận thông báo trên thiết bị di động khi có nhiệm vụ đã giao được hoàn thành

43

Người sử dụng được phân quyền có thể xem chi tiết nhiệm vụ đã giao từ thông báo trên màn hình của thiết bị di động

I.5

Đào tạo hướng dẫn sử dụng và thiết lập, quản trị hệ thống

- Đào tạo kỹ năng sử dụng hệ thống phần mềm cho đội ngũ cán bộ phụ trách phần mềm, để các cán bộ này có thể hướng dẫn các công chức, viên chức - những người trực tiếp tham gia vào quy trình xử lý nghiệp vụ theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ.

- Đào tạo kỹ năng cài đặt và cấu hình hệ thống phần mềm ứng dụng cho cán bộ Quản trị hệ thống.

I.6

Bảo hành bảo trì

- Phần mềm được bảo hành trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu.

- Cam kết về hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành đối với việc nâng cấp, bổ sung các tính năng, chức năng cho “Hệ thống phần mềm theo dõi nhiệm vụ”.

- Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại, email, fax...
 - Cam kết thời hạn giải quyết tương ứng với từng cấp độ của sự cố: Mức độ 1 (nguy cấp), Mức độ 2 (nghiêm trọng nhưng không nguy cấp) và Mức độ 3 (yêu cầu, đề xuất cải thiện).

- Cung cấp các bản vá lỗi, các phiên bản phần mềm nâng cấp trong thời gian bảo trì.
 - Bản quyền phần mềm phải được bảo hành và hỗ trợ đúng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Các phần mềm công cụ tiện ích của hãng thứ 3 (nếu có) phải là phần mềm có bản quyền. Bản quyền này phải được trao cho bên mua.

I.7

Hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng

- 24 giờ/ngày, 7 ngày/ tuần.

Trong thời gian bảo hành cần:

- Cài đặt, triển khai hệ điều hành, hệ quản trị CSDL và các phần mềm cần thiết để vận hành hệ thống lên máy chủ.

- Nhà cung cấp phải có hỗ trợ trực tuyến trên Internet, hỗ trợ bằng đường điện thoại nóng, có các chính sách hỗ trợ & chuyển giao công nghệ và bảo hành miễn phí trong thời gian 12 tháng kể từ khi ký nghiệm thu hợp đồng.

- Vận hành Server & duy trì tính ổn định, cập nhật bản vá lỗi kỹ thuật, bảo mật, hệ điều hành và các thành phần liên quan trong quá trình sử dụng.

- Sao lưu (backup) cơ sở dữ liệu và toàn bộ tài nguyên hệ thống hàng ngày. Duy trì ổn định của Hệ thống.

- Cập nhật, chỉnh sửa các vấn đề khi có yêu cầu từ chủ thể quản lý phần mềm.

- Chỉnh sửa các chức năng nhỏ (Ngoài hợp đồng - có thỏa thuận).