REALTECH UTM MANAGER
Hệ thống quản trị tường lửa tập trung


  RealTech UTM Manager


  Quản lý tập trung cho tất cả các tường lửa RealTech UTM của tổ chức Cho dù tổ chức của bạn có một vài thiết bị RealTech UTM Firewwall hay vài trăm, RealTech UTM Manager giúp việc quản lý và báo cáo tập trung cho toàn bộ tường lửa trở nên dễ dàng. RealTech UTM Manager cung cấp một giao diện duy nhất để quản trị cho tất cả các tường lửa.

  TÍNH NĂNG:

 1. Quản lý tập trung tường lửa

 2. Truy cập vào giao diện quản trị của tất cả tường lửa từ Trình quản lý tập trung(Chế độ xem Trực tiếp)

  Phân quyền truy cập bởi nhóm tường lửa khác nhau(Nhiều loại tường lửa)

  Kiểm soát các dịch vụ tường lửa từ Trình quản lý tập trung

  Định vị địa lý của thiết bị

  Quản trị nhóm tường lửa


 3. Tự động hóa nhiều tác vụ
 4. Cập nhật trực tiếp hoặc trì hoãn cập nhật cho một hoặc nhiều tường lửa

  Quản lý tập trung các bí danh ở cấp trình quản lý tập trung

  • Tạo bộ sưu tập bí danh
  • Đồng bộ hóa thông minh nhiều site 5. Tập trung giám sát trực quan toàn bộ trạng thái của tất cả các tường lửa
 6. Truy cập tập trung đồ thị RRD của tất cả tường lửa

  Trạng thái của tất cả các liên kết từ xa

  Thống kê về trạng thái liên kết

  Phát hiện sự cố với kết nối giữa tường lửa và Trình quản lý tập trung

  Truyền cảnh báo tự động


 7. Quản lý và giám sát tập trung toàn bộ nhật ký (Logs) của tường lửa
 8. Quản lý tập trung logs (Syslogs)

  Giám sát, cảnh báo đăng nhập hệ thống tường lửa

  Giám sát, cảnh báo các sự kiện quan trọng của tường lửa

  Thống kê, báo cáo các sự kiện tường lửa.